ZOEKEN

Housing subsidies. Hoe een subsidie ​​krijgen? Huurtoeslag voor militairen

Wat wordt bedoeld met de term "subsidie"? Wat zijn woonsubsidies en hoe kan ik deze krijgen? Hoe kunt u voordelen krijgen voor openbare nutsvoorzieningen? Als u geïnteresseerd bent in de antwoorden op deze vragen - dit artikel is voor u. Hierin zullen we de nodige informatie verstrekken over de programma's van gerichte hulp aan verschillende bevolkingsgroepen en vertellen we hoe we subsidies kunnen aanvragen. Daarnaast beschrijven we welke documenten hiervoor nodig zijn en waar naartoe.

huisvesting subsidies

Definitie van term

Onder de subsidie ​​(lat. "Ondersteuning" wordt opgevat als een bepaalde financiële doelgerichte hulp die de staat biedt aan sommige, meestal arme bevolkingsgroepen. Het gaat niet om het uitgeven van contant geld, maar het geeft u wel enig voordeel. Kenmerkende kenmerken van de subsidie ​​zijn:

 • een gratis basis voor het verlenen van financiële ondersteuning;
 • eigen vermogen, gedeeltelijke financiering;
 • specifiek, gericht karakter van hulp;
 • budgettair karakter van de financiering.

In de Russische Federatie subsidies, dat wil zeggen, het verlenen van hulpBurgers met een moeilijke financiële situatie worden op verschillende gebieden uitgevoerd. Huisvestingssubsidies kunnen de kosten van het kopen van woningen in een kritieke financiële situatie gedeeltelijk compenseren.

huurtoeslag
Subsidiesubsidies helpen de armenburgers betalen voor water, verwarming, elektriciteit, enz. De staat biedt ook ondersteuning aan mensen die de regio's van het hoge noorden verlaten, en jonge gezinnen die dringend behoefte hebben aan betere levensomstandigheden. Helaas weten niet alle burgers dat zij recht hebben op gratis eenmalige hulp. Laten we eens kijken hoe we hulp van de staat kunnen krijgen en wat de regels zijn voor het verlenen van subsidies.

Hulp- en ondersteuningsmaatregelen voor burgers met een laag inkomen

De Russische regering biedt hulpvoor gezinnen in moeilijke financiële situatie, inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de aankoop van woningen. De ontvangers van dergelijke subsidies zijn in de regel de arme en sociaal onbeschermde segmenten van de bevolking: alleenstaanden, mensen met een laag inkomen en grote gezinnen, gehandicapten en andere categorieën burgers met een lager inkomen dan het minimum leefbaar loon. Het ontvangen van een huisvestingssubsidie ​​wordt mogelijk als aan twee voorwaarden wordt voldaan: erkenning van een gezin of een enkele levende persoon als arm en het bestaan ​​van een gevestigde behoefte om de levensomstandigheden te verbeteren. Degenen met een inkomen onder het wettelijke minimum bestaansminimum in de betreffende regio worden als slecht aangemerkt. Tegelijkertijd is een belangrijke voorwaarde dat zij aanzienlijke financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van omstandigheden waarover zij geen controle hebben. Een gezin wordt bijvoorbeeld niet als arm erkend als zijn gezonde leden drugs gebruiken of aan alcoholisme lijden en daarom niet werken.

afdeling huisvestingssubsidie

Definitie van het gezin in de huidige wetgeving van de Russische Federatie

Het is vermeldenswaard dat de wetgevende macht van de Russische Federatie onderhet gezin beschouwt een groep personen die samenwoont, die een gemeenschappelijk huishouden hebben en die noodzakelijkerwijs bestaat in elke graad van verwantschap die bij wet is vastgesteld en gedocumenteerd. Volgens de Family Code van de Russische Federatie omvatten familieleden echtgenoten, kinderen en ouders, evenals geadopteerde kinderen en adoptieouders. Dit betekent dat een gezin kan worden beschouwd als een ouder die een kind opvoedt, een echtpaar dat geen kinderen heeft of een afdeling heeft geadopteerd. In het geval dat het huwelijk officieel is geregistreerd, maar de leden gescheiden leven en niet het gemeenschappelijke huishouden leiden, kunnen ze niet als een gezin worden beschouwd en hebben ze daarom geen recht op staatssteun in de vorm van huisvestingssubsidies.

Bepaal de omvang van het bestaansminimum

De kosten van levensonderhoud worden gedefinieerd alshet minimuminkomen dat nodig is om een ​​normale levensstandaard te waarborgen. In Rusland wordt de waarde ervan driemaandelijks berekend, rekening houdend met de consumentenkorf en statistieken over prijzen voor voedingsproducten, non-foodartikelen, evenals kosten en diensten voor de noodzakelijke vergoedingen en kosten. In verschillende regio's van de Russische Federatie kan het bestaansminimum variëren.

subsidie ​​voor huisvesting voor jonge gezinnen
Het is ook belangrijk dat voor verschillende categorieënbevolking - gezonde burgers, kinderen en gepensioneerden - het wordt apart gezet. Geef de volgende procedure bij het bepalen van de familie van de armen. Bepaal een regionaal minimum bestaansminimum voor het laatste kwartaal. Vergelijk het dan met het gemiddelde inkomen per hoofd van de gezinsleden (of een enkele persoon), verkregen in de laatste drie maanden, voorafgaand aan het beroep bij de instanties voor sociale bescherming van de bevolking. Alle inkomens van familieleden worden opgeteld en gedeeld door 3, wat resulteert in een gemiddeld inkomen gedurende een maand. Verder wordt het resultaat gedeeld door het aantal gezinsleden. Als het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking lager is dan het bestaansminimum, dan heeft het gezin alle reden om een ​​lage inkomensstatus te krijgen na contact met de socialezekerheidsinstanties.

We krijgen de status van gezinnen met lage inkomens

Het zou moeten lukken om het arme gezin te herkennenga naar het departement voor sociale bescherming van de bevolking. In grote steden zijn dergelijke sociale bijstands- en ondersteuningsorganen actief in elk district. Wanneer u contact opneemt, moet u een pakket documenten overleggen, waaronder:

 • het paspoort;
 • TIN-certificaat;
 • huwelijksregistratie certificaat;
 • de geboorteakte van het kind;
 • certificaat van registratie op de woonplaats;
 • certificaten en andere documenten die het niveau van het inkomen kunnen bevestigen;
 • documenten over eigendom (kadastraal certificaat, eigendomscertificaat).

Lijsten alle benodigde documenten kunnen worden verduidelijkt.op de officiële website van het plaatselijke socialezekerheidsagentschap of rechtstreeks ter plaatse. In het geval van het verstrekken van alle bevredigende verzoeken en fotokopieën na 10-30 dagen zal het gezin als slecht worden herkend.

hulpprogramma subsidie

We maken een huisvestingssubsidie

Na ontvangst van de status van "slecht" kanovergaan tot registratie van huisvestingssubsidies. Familieleden kunnen worden herkend als hun levensomstandigheden te verbeteren als aan minstens een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gezin maakt geen gebruik van huisvesting op basis van een sociaal contract;
 • het gezin bezit de woning niet;
 • de kamer waarin familieleden wonen, wordt officieel erkend als noodgeval;
 • een ernstig zieke persoon woont bij een familie met een ongeneeslijke ziekte (bijvoorbeeld tuberculose);
 • de familie heeft huisvesting, maar minimumnormen per persoon worden niet gerespecteerd.

Hoe een subsidie ​​krijgen? Allereerst is het noodzakelijk om een ​​pakket documenten in te dienen bij de afdeling huisvestingssubsidie ​​- de lokale overheid. In de regel moet u een paspoort, certificaten uit het huisboek en BTI, certificaten van de kadastrale en registratie kamers, die de afwezigheid / aanwezigheid van woningen in het pand te bevestigen. Nadat de documenten zijn ingediend, beslist de commissie binnen 30 dagen of een gezin moet worden geregistreerd dat behoefte heeft aan betere levensomstandigheden.

huisvesting subsidie
Indien goedgekeurd, zal de administratie worden uitgegevendocument en wijs een nummer toe in de wachtrij. Nu hoeft u alleen maar te wachten (helaas kan het wachten zes maanden tot tien of meer jaar duren). Hoewel het in sommige gevallen ook mogelijk is om een ​​buitengewone huisvestingssubsidie ​​te ontvangen. Dit is van toepassing op personen die lijden aan ernstige ziekten en die aparte huisvesting nodig hebben, evenals wonen in noodgebouwen die niet zijn onderworpen aan reparatie en reconstructie.

We krijgen geld om een ​​ruime nieuwe woning te kopen

Onbetaalde woningbouwsubsidies worden verstrektalleen per bankoverschrijving. Het bedrag dat het stadsbestuur zal toewijzen, is afhankelijk van de gemiddelde marktwaarde van 1 m² woonruimte, van de ruimte die wordt geboden aan een gezin met een bepaald aantal personen en van het aantal jaren dat is verstreken sinds de registratie. Het is vermeldenswaard, meestal is de maximale hoeveelheid subsidies niet meer dan 70% van de kosten van huisvesting. In de regel is het geld dat door de stad wordt toegewezen niet voldoende om woningen te kopen, dus in dit geval moet u de woonruimte in het pand verkopen, geld van persoonlijke spaartegoeden toevoegen of een hypotheeklening gebruiken.

subsidies aan gepensioneerden
Huisvestingssubsidies kunnen worden gebruikt vooreen half jaar na het ontvangen van certificaten. U kunt de ontvangen gelden alleen richten op het verbeteren van de huisvestingsomstandigheden, dat wil zeggen een nieuw appartement kopen, een huis bouwen (of het gebied vergroten door te repareren en bouwen), en betalingen in een bouwmaatschappij betalen.

Huisvestingssubsidie ​​jong gezin

In de Russische Federatie in het kader van het programma "Residence" is geldigsubprogramma "Het verstrekken van huisvesting voor jonge gezinnen". Het betreft het verlenen van financiële bijstand voor de verwerving van woongebouwen voor jonge paren. Om een ​​huisvestingscertificaat voor dit programma te verkrijgen, moet u over de volgende voorwaarden beschikken:

 • de leeftijd van de echtgenoten (of één echtgenoot als het gezin onvolledig is) mag niet langer zijn dan 35 jaar;
 • het gezin is geregistreerd om de levensomstandigheden te verbeteren;
 • het gezin heeft een inkomensniveau dat het mogelijk maakt om de restwaarde van het appartement te betalen.

subsidieregels
Een jong gezin opnemen in dit programmahet zal nodig zijn om een ​​pakket documenten in te dienen bij de afdeling huisvestingssubsidie ​​- het lokale overheidsorgaan. Vereiste aanvragen voor opname in het programma en het verstrekken van subsidies (2 st.), Paspoorten van familieleden, certificaten van de BTI, USRR, waarin wordt bevestigd dat het gezin de woonomstandigheden moet verbeteren en geen onroerend goed bezit. Binnen tien dagen na het indienen van alle nodige documenten, zal de commissie ze beoordelen en vervolgens een oordeel vellen over de opname / niet-opname van een jong gezin in het programma. Met een gunstig resultaat kan het paar in volgorde van prioriteit een huisvestingsattest krijgen.

Huisvestingssubsidie ​​voor militairen. Assisteren van veteranen van de Grote Patriottische Oorlog en gehandicapten

In Rusland, financiële hulp bij de aankoop van woningenHet wordt niet alleen verstrekt aan behoeftige en jonge gezinnen. Een gratuite huisvestingssubsidie ​​wordt verleend aan militairen die zijn ontslagen (ontslagen), wier servicebeleving tien jaar of ouder is, die geen residentiële gebouwen hebben gehad en wordt erkend als behoefte aan verbeterde voorwaarden, en is ook onderworpen aan verplaatsing vanuit militaire kampen van een gesloten en geïsoleerd type. De hoogte van de subsidie ​​voor het leger is 80% van de kosten van huisvesting (volgens de sociale norm). Tegelijkertijd moeten de resterende 20% van de burgers naast hun eigen spaargeld betalen of een lening gebruiken.

militaire huurtoeslag
Huisvestingssubsidie ​​voor militairenmeer dan 25 jaar, verstrekt in het bedrag van 100% van de aankoopprijs van woningen. Om de hoogte van de hulp te berekenen, wordt de sociale norm van het totale woonoppervlak gebruikt: 33 m² voor een persoon, 42 m² voor een gezin van twee leden en 18 m² voor elke persoon voor een gezin van drie of meer personen. Naast militairen zorgt de staat voor veteranen van de Grote Patriottische Oorlog en gehandicapten. Negeert de Russische regering en burgers die in de publieke sector werken niet. Ze hebben ook de mogelijkheid om subsidies te ontvangen voor de aankoop van appartementen op hun beurt.

Nutsubsidies

Dus de hulpprogramma-subsidie ​​- wat is het? Het is een feit dat de categorie mensen met een laag inkomen meer kan aanvragen dan alleen een eenmalige subsidie. Voor hen voorziet de huisvestingscode van de Russische Federatie in voordelen voor de betaling van nutsvoorzieningen en residentiële gebouwen. Subsidiesubsidies worden verstrekt in het geval dat de kosten van het betalen voor een appartement, water, verwarming enz. Meer bedragen dan 22% van het totale inkomen van familieleden. De berekening van het bedrag van de subsidie ​​gebeurt in overeenstemming met de regionale standaard. Burgers met een laag inkomen kunnen dergelijke voordelen krijgen door contact op te nemen met het centrum van huisvestingssubsidies - het orgaan van sociale bescherming van de bevolking.

huisvesting subsidiecentrum
Subsidies aan gepensioneerden worden verstrektals zij burgers van de Russische Federatie zijn, moet u zich registreren op de plaats waar u woont en het aandeel van de kosten voor de betaling van een appartement en services is hoger dan 22%. Het is belangrijk om te onthouden dat de subsidie ​​zal worden verstrekt in het geval dat burgers geen achterstand hebben in het betalen van nutsvoorzieningen en huur. Om de uitkeringen te verkrijgen, moeten de behoeftigen de nodige documenten voorbereiden: aanvraag voor een subsidie, paspoort, certificaat van gezinssamenstelling, eigendomscertificaat of andere documenten waaruit blijkt dat de eigenaar van huisvesting op wettelijke basis is, inkomstencertificaten voor 6 maanden, kopieën van werkboeken, verzekeringscertificaat, ontvangsten voor elektriciteits- en gasbetalingen gedurende 6 maanden, enz. U kunt de lijst met vereiste documenten rechtstreeks in sociale ondersteuningsbureaus verduidelijken.

 • evaluatie: