ZOEKEN

Constitutionele beginselen. Constitutionele wettelijke regeling

De activiteiten van alle moderne statenonderworpen aan bepaalde kaders die zowel op internationaal als op lokaal niveau bestaan. Maar niet altijd was er een vergelijkbare volgorde. Verhalen zijn bekende momenten waarop iemands leven niet door iets werd gereguleerd en alleen aan het toeval was onderworpen. Natuurlijk kon zo'n situatie niets goeds beloven. Met de ontwikkeling van sociale formaties veranderde het mechanisme van sociale regulering. In feite hebben mensen nieuwe manieren gecreëerd om zichzelf te beheersen. De opkomst van staten leidde tot de behoefte aan dit soort regulerende mechanismen. Een van hen had gelijk.

grondwettelijke beginselen

Deze set van geautoriseerde morele normenheeft zich op de beste manier gevestigd. Het regelt immers het best de relaties in de samenleving, evenals de interactie met de autoriteiten in het land. Tegelijkertijd werd een basis voor juridische relaties in een bepaalde staat ontwikkeld. Het is, afhankelijk van het specifieke juridische systeem, de grondwet. De hoofdwet is ook aanwezig in de Russische Federatie. Deze verordening heeft de hoogste juridische waarde en andere kenmerken. De grondwet implementeert de directe regulering van de samenleving en de relaties die daarin ontstaan ​​door middel van de principes, waarvan de kenmerken later in het artikel zullen worden gepresenteerd.

Het algemene concept van de grondwet

Bestaat in de Russische Federatie en andereIn veel landen is de rechtsorde grotendeels ontwikkeld dankzij de basiswet - de grondwet. In essentie vertegenwoordigt dit document een rechtshandeling met hogere juridische waarde. Het belangrijkste kenmerk van de grondwet is het feit dat het de belangrijkste doelstellingen van de activiteit en de oprichting van de staat als onderwerp van juridische betrekkingen vastlegt of vastlegt. Historisch gezien was de basiswet al bekend in het oude Rome. Een van de eerste grondwetten werd gecreëerd door een figuur als Servius Thule. Het consolideerde de basisnormen die bepaalde sociale problemen beheersen. In de periode van de Nieuwe tijd nemen veel staten grondwetten aan voor het normaliseren van de politieke positie en de consolidatie van mensenrechten. Een voorbeeld hiervan zijn de belangrijkste wetgevingshandelingen van het Gemenebest, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, enz.

Typen van de basiswet

Constitutionele principes zijn grotendeels afhankelijk van de vorm van uitdrukking van de normen van de hoogste staatshandeling. Tot op heden zijn er twee hoofdvormen, namelijk:

 • schrijven;
 • ongeschreven.

rechten en vrijheden van burgers

De eerste soort constituties wordt gekenmerkt door het feit datde hoofdwet is verankerd in één regelgevingsdocument of in verschillende wetten. In de Russische Federatie bestaat de belangrijkste regelgevingshandeling in deze vorm. Ongeschreven constituties zijn een verzameling normen die volgens verschillende sectorwetten zijn verspreid. Tegelijkertijd kunnen voorschriften zowel algemeen als speciaal zijn. In veel staten is er het concept van 'constitutioneel recht'. Deze LA wordt uitgegeven over de belangrijkste kwesties en bevat fundamentele principes en normen.

Grondwet van de Russische Federatie

Als we specifiek praten over de grondwet van de RusFederatie, het is een geschreven daad van hogere rechtskracht. Ze werd in 1993 geaccepteerd. De wet legt de basis voor het politieke en juridische systeem van de Russische Federatie, evenals de procedure voor de opkomst van de belangrijkste organen van de staatsmacht. De structuur van de Grondwet bevat de volgende structurele elementen, namelijk: de preambule, de eerste sectie (9 hoofdstukken), de tweede sectie. De hoofdwet breidt zijn effect uit naar het grondgebied van de hele staat. In dit geval zijn constitutionele beginselen, die in wezen de basis vormen van het gehele rechtssysteem van de staat, van groot belang.

Wat zijn de principes van de basiswet?

In de juridische wetenschap zijn principesfundamentele ideeën waarop een specifiek juridisch fenomeen is gebouwd. De grondwet is in dit geval de 'basis' van het rechtssysteem van de staat, zoals eerder al vermeld. Daarom zijn de fundamentals ervan in feite ook van toepassing op andere juridische afdelingen. Aldus zijn constitutionele beginselen essentiële bepalingen van de basiswet die het als zodanig kenmerken. Voor het grootste deel weerspiegelen constitutionele ideeën het feit van de interactie tussen een persoon en een staat.

Groepen principes

De grondwet van 1993 bestaat uit een grotehoeveelheden verschillende initiële ideeën. Allemaal in verschillende mate, een bepaald bereik van mensenrechten en vrijheden in bepaalde gebieden van activiteit. Er zijn echter grondwettelijke principes die de activiteiten van bijvoorbeeld specifieke afdelingen reguleren. Met deze functies kunt u bepaalde groepen van de oorspronkelijke bepalingen van de basiswet selecteren, bijvoorbeeld:

 • principes van de wettelijke status van het individu;
 • grondwettelijke beginselen van staatsorganisatie;
 • rechtvaardigheidsbeginselen.

wettelijke status van een persoon en een burger

Alle groepen zijn geclassificeerd. Ze combineren in zichzelf de belangrijkste essentie en vormen van juridische relaties van een of ander personage. Tegelijkertijd zijn absoluut alle groepen belangrijk voor de samenleving en de staat, omdat op basis daarvan moderne politieke tendensen worden opgebouwd.

Juridische status van een persoon en een burger

Natuurlijk, de basis van elk land is hetde mensen. Zonder dit element bestaat de staat in feite niet. Daarom is de juridische status van een persoon en een burger verankerd in de sleutelakte van de Russische Federatie. Opgemerkt moet worden dat elk individu een reeks van inherente vrijheden heeft die hem vanaf zijn geboorte worden gegeven. Bovendien zijn sommige rechten inbegrepen in het "pakket" van burgerlijke banden tussen een persoon en het land waarvan hij burger is. In de Russische Federatie is de juridische status van een persoon en een burger een systeem dat bestaat uit de volgende principes:

 • Alle instellingen van het systeem van bekwaamheid van het individuzijn constitutief. Dit betekent dat ze zich manifesteren in bestaande legale industrieën. Zoals we echter weten, moet elke industrie op haar beurt voldoen aan de grondwet van Rusland. Dit is het principe van het oprichten. Dat wil zeggen, economische rechten, burgerlijke, sociale, ecologische en alle andere, die de basis vormen voor de status van een persoon, komen voort uit de basiswet.
 • De rechten en vrijheden van burgers, mensen zijn dat welonvervreemdbaar en onvervreemdbaar. Dit principe is in de loop van vele eeuwen geëvolueerd. Het is gebaseerd op de filosofie dat elke persoon bij de geboorte een bepaald scala aan vrijheden verkrijgt die niemand hem kan ontnemen. Omdat natuurlijke rechten het onderwerp aanvankelijk kenmerken als een van de kanten van public relations. Elke persoon heeft een aantal vrijheden. Bijvoorbeeld, in veel grondwetten worden economische rechten, evenals politieke, burgerlijke, enz. Als fundamenteel beschouwd.

constitutionele wettelijke regeling

 • Het universele beginsel van wettelijke statuspersoonlijkheid is zeker de gelijkheid van alle mensen. Opgemerkt moet worden dat het gepresenteerde kader bestaat in de wetten van andere landen waar het democratisch systeem floreert. In de Russische Federatie is het gelijkheidsbeginsel ook opgenomen in de hoofdwet. Tegelijkertijd zijn er veel wetenschappelijke interpretaties van dit juridische fenomeen. Volgens het meest "klassieke" is gelijkheid een vorm van uitdrukking van een juridisch evenwicht, dat tot uiting komt in volledige harmonie en een combinatie van belangen en rechten van specifieke mensen, gemeenschappen, sociale groepen, enz. Daarnaast vertegenwoordigt de term dezelfde positie van de partijen in verschillende sociale relaties. De manifestatie van het gelijkheidsbeginsel kan worden gezien in de gelijkheid van mannen en vrouwen, rassen, nationaliteiten, enz.
 • Gelijkheid is nauw verweven met het principehumanisme. De essentie ervan ligt in het feit dat een persoon, evenals zijn rechten en vrijheden, de hoogste waarden in de staat zijn. Dat wil zeggen dat op basis van deze norm kan worden geconcludeerd dat de macht in het land garant staat voor de implementatie en handhaving van mensenrechten.
 • Heel interessant is het principe van het algemeentoegankelijkheid van rechten en vrijheden. Het wordt het duidelijkst zichtbaar in het vermogen van elke burger om te kiezen en te worden gekozen in vertegenwoordigende lichamen met de macht van de macht.

De rechten en vrijheden van burgers zijn dus niet alleenin de basiswet opgenomen, maar ook gegarandeerd. Het is dankzij de grondwettelijke principes van deze oriëntatie dat mensen in de Russische Federatie juridische betrekkingen kunnen aangaan en nieuwe relaties kunnen creëren.

Organisatie van het staatssysteem

Van groot belang vandaag isstaatsorganisatie van het land. De grondbeginselen van de grondwet bieden in dit geval het interne systeem van de Russische Federatie, wat we allemaal gebruikten. Tegelijkertijd zijn niet alleen burgers en sociale groepen, maar ook het land zelf de grondslagen voor het opbouwen van een staat. In dit geval wordt het laatste element gepresenteerd in de vorm van een mechanisme dat functioneert vanwege vele onderling gerelateerde factoren. Er zijn dus de volgende principes van staatsorganisatie:

 • Democratie is het sleutelprincipeeen moderne kracht opbouwen. Het manifesteert zich in de vrijheid van meningsuiting, toegang tot de openbare dienst, vrijheid van meningsuiting, enz. Dit principe komt tot uiting in artikel 1 van de grondwet van Rusland. Bovendien impliceert het een republikeinse regeringsvorm, waarin de macht niet geconcentreerd is in de handen van een enkele top.
 • De grondwet van 1993 bevat het principescheiding van machten. Volgens de bepalingen ervan is de regering van het land verdeeld over drie takken: wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk. Het principe van de scheiding der machten werd gecreëerd tijdens de Grote Franse Revolutie. Tegenwoordig is het de basis van een democratisch regime in elk land, en in het bijzonder in de Russische Federatie. Het komt duidelijk tot uiting in het bestaan ​​van het parlement, de regering en het rechtssysteem. Deze structuur van overheidsinstanties toont het principe van scheiding der machten in actie.

staatsrecht

 • Een van de grondwettelijke principes isdemocratie. Deze bepaling bevat verschillende kenmerken van het staatssysteem van Rusland. Ten eerste is de belangrijkste bron van macht, volgens dit principe, de bevolking van de Russische Federatie. Ten tweede implementeren de mensen het overheidsapparaat door gekozen organen en hun vertegenwoordigers. Vanuit het oogpunt van een democratisch systeem is democratie een klassiek teken van vrijheid en gelijkheid.
 • Volgens de grondwet is Rusland soeverein.de staat. Dat wil zeggen, zijn grondgebied is ondeelbaar, wat elke aantasting door andere onderwerpen van internationale betrekkingen uitsluit. Bovendien zorgt de soevereiniteit van de Russische Federatie voor de werking van federale wetten op haar gehele grondgebied.
 • De territoriale afdeling in de Russische Federatie is federaal. Tegelijkertijd zijn de onderdanen van de staat gelijk in hun rechten en hebben ze een gedeeltelijke autonomie.
 • De grondwet van Rusland impliceert een seculierede aard van de staat. Dit betekent dat er geen verplichte religie in het land is. Tegelijkertijd bevat artikel 14 de vrijheid van religieuze verenigingen, die gelijk zijn voor de wet.

De gepresenteerde principes zijn hoofdstuk 14.de huidige grondwet van de Russische Federatie. Ze spelen een sleutelrol in het proces van het opbouwen van een staat, omdat er op basis van deze fundamentele normen veel constitutionele instellingen zijn, namelijk het presidentschap, parlementarisme, legaliteit, enz.

Justitie concept

In elke staat is er gerechtigheid enorgels die het uitvoeren. Deze tak van het menselijk leven sticht een van de belangrijkste takken van de overheid. Hieruit volgt dat rechtvaardigheid moet worden uitgeoefend op basis van een duidelijke wettelijke regeling. Omdat deze activiteit rechtstreeks betrekking heeft op de rechten en het lot van veel mensen. Het feit dat rechtvaardigheid een tak van de overheid is, bepaalt de constitutionele en wettelijke regeling ervan. Dat wil zeggen, het fenomeen wordt beheerst door de normen van de basiswet.

grondwettelijke beginselen van staatsorganisatie

Principles of Justice in de Russische Federatie

Rechtvaardigheid in Rusland wordt geïmplementeerd via afzonderlijke principes die zijn vastgelegd in de basiswet.

 • Exclusief voor de organen van de gerechtelijke tak,die volgens de bij wet vastgestelde procedure werken, is de rechtsbedeling toegestaan. De basis van de normatieve regulering van dit gebied zijn wettelijke regelgevingshandelingen zoals de federale wet "Over het rechtssysteem van de Russische Federatie" en, uiteraard, de grondwet van Rusland.
 • In haar activiteiten zijn de rechtbanken onderworpen aanuitsluitend aan de bepalingen van de Grondwet en de federale wetgeving. In dit geval komt het legaliteitsbeginsel rechtstreeks tot uiting. Er moet aan worden herinnerd dat rechtvaardigheid is gebaseerd op burgerlijke, bestuurlijke, criminele en grondwettelijke wetgeving. Er zijn echter geen afwijkingen toegestaan ​​van de procedures die zijn vastgesteld door officiële regelgeving.
 • Rechters implementeren hun activiteiten op basis vanvolledige onafhankelijkheid en onafhankelijkheid. Dit betekent dat niemand de vertegenwoordiger van de wet kan beïnvloeden of op een of andere manier zijn actie coördineert om de noodzakelijke oplossing te verkrijgen.
 • Justitie in Rusland wordt volgens het principe uitgevoerdgelijkheid van de partijen in het proces van tegenspraak. Dit betekent dat elke deelnemer het recht heeft om bewijsmateriaal te verzamelen en te presenteren, zijn wettelijke bescherming op te bouwen en in wisselwerking staat met de relevante autoriteiten om de benodigde procesgegevens te verkrijgen. Tegelijkertijd kunnen partijen voor het gerecht op geen enkele manier worden onderdrukt op basis van ras, nationaliteit, geslacht of leeftijd.
 • Een van de belangrijkste juridische beginselen is het vermoeden van onschuld. Dit betekent dat niemand ergens voor kan worden veroordeeld, tenzij zijn schuld op de door de wet voorgeschreven manier wordt bewezen.

rechtspraak

Natuurlijk weerspiegelt de lijst dit nietabsoluut alle beginselen van rechtvaardigheid in Rusland. Deze uitgangspunten zijn echter de meest klassieke, omdat ze de rechtvaardigheid weerspiegelen die in een moderne democratische staat moet bestaan.

conclusie

Dus probeerden we de hoofdtabel te overwegengrondwettelijke beginselen van de Russische Federatie, die van invloed zijn op verschillende gebieden van staatsactiviteiten. Tot slot moet worden opgemerkt dat de fundamentele oorsprong van het functioneren van ons land het best haar wens voor gelijkheid en het bereiken van democratie het best kan karakteriseren. Het is echter nog steeds nodig om te werken aan de mechanismen voor het implementeren van deze principes.

 • evaluatie: