ZOEKEN

Wet in het systeem van sociale normen van de moderne beschaving

De moderne wereld is goedeen ontwikkelde beschaving die, ondanks een aantal ingewikkelde problemen en problemen, nog steeds veel negatieve factoren in zijn ontwikkeling wist te overwinnen en naar het stadium van een democratische relatie met elkaar kon verhuizen, evenals een persoon als individu te accepteren met zijn eigen rechten en verantwoordelijkheden. Dit kan worden beschouwd als de belangrijkste prestatie van onze beschaving, waar het rechtsbeginsel staat aan het hoofd van alle gebeurtenissen en verschijnselen van sociale relaties, zowel tussen individuen als tussen staten. Daarom neemt het recht in het stelsel van sociale normen de leidende positie in, op basis waarvan moderne relaties worden opgebouwd.

Elke samenleving is een serie vanbepaalde sociale en interpersoonlijke relaties, die als geheel een hele kluwen van complexe verwevenheid van sociale aard vormen. Het is daarom dat een groep mensen verandert in een specifieke samenleving. Opgemerkt moet worden dat communicatie het hoofdprincipe is waardoor elk collectief bestaat. Het is dit dat het mogelijk maakt om mensen over elkaar te leren kennen een maximum aan informatie en iemands houding ten opzichte van deze of die persoon te vormen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat de emotionele sfeer van een persoon behoorlijk zijn zowel zijn gedrag als zijn relaties met mensen in de samenleving ernstig beïnvloedt. Daarom werden als gevolg van de ontwikkeling van de menselijke cultuur en beschaving bepaalde regels voor menselijk gedrag in de samenleving gevormd, die tegenwoordig bepaalde normen en sociale attitudes hebben verworven. Om de belangen van zowel de samenleving als een individu te beschermen, werd een dergelijk belangrijk concept als de wet gecreëerd. In het systeem van sociale normen zijn rechtsverhoudingen verreweg het belangrijkst, omdat ze de mogelijkheid bepalen om economische, juridische, politieke en andere activiteiten uit te voeren.

Naast sociale normen zijn er echter ooktechnische normen, die regels zijn voor de interactie van mensen met gereedschappen, uitrusting, gereedschappen en andere verworvenheden van de moderne wereld. Wetgeving en sociale en technische normen zijn nauw met zichzelf verbonden, omdat technische normen tegenwoordig kunnen worden gelijkgesteld met medische, fysiologische, sanitaire en hygiënische, wiskundige, technische en andere normen, die ook een wettelijke status hebben en geformaliseerd zijn. Het verstrekken van gezondheidsdiensten is bijvoorbeeld verankerd in de wet op de volksgezondheid, die de rechten en plichten van medische hulpverleners met betrekking tot de behandeling van zieke mensen duidelijk omschrijft, en elke patiënt heeft recht op hoogwaardige medische zorg. Zo kan worden gezien dat de wet in het systeem van sociale normen de belangrijkste factor is die de mogelijkheid bepaalt om bepaalde acties door specifieke werknemers uit te voeren.

Er moet ook worden opgemerkt dat het recht interageerten met andere normen, waaronder zowel sociale, morele als religieuze aspecten. Wet en andere sociale normen zijn gecorreleerd als de belangrijkste wetgevingshandeling van elk land - de grondwet, gecorreleerd met andere regelgevende en nationale wetten. Dat wil zeggen, geen sociale norm kan niet tegen de bestaande wetten ingaan, omdat deze anders als illegaal wordt beschouwd. Dit voorkomt geweld en wreedheden die kunnen bestaan ​​in bepaalde extremistische samenlevingen, fanatieke religieuze kringen, enzovoort.

De moderne wetgeving in het systeem van sociale normen heeft dat welop basis van een solide rechtsgrondslag, die gebaseerd is op de beginselen van wederzijds respect en respect voor de rechten van elke persoon. Het is dit principe dat in elke situatie een constructieve dialoog tussen alle onderwerpen van het sociale proces mogelijk maakt en een bepaald resultaat bereikt.

  • evaluatie: