ZOEKEN

Onderwerp en methode van het burgerlijk recht

Het onderwerp en de methode van het burgerlijk recht zijn nauw met elkaar verbondenonder elkaar, omdat de kenmerken van de tweede worden bepaald door de essentie van de eerste. Ook wordt hun vorming beïnvloed door sociale structuur, economische relaties, politiek systeem.

Het onderwerp van het burgerlijk recht is het gevestigdeeigendommen en persoonlijke relaties zonder eigendom. Deze laatsten worden gekenmerkt door het feit dat hun deelnemers gelijke rechten, vrije wil hebben en even onafhankelijk zijn.

Uitgaande van de definitie van het onderwerp burgerlijk rechten de werking van de wet van marktwaarde, zijn methode wordt gekenmerkt door de richting van restitutie, dat wil zeggen, de waarde van het onroerend goed wordt gecompenseerd, indien nodig.

Op dit idee, civielrechten: regulering van niet-eigendom en eigendomsverhoudingen. Deze relaties moeten noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op volledige autonomie van de wil, gelijkheid van hun deelnemers en het vermogen om zelfstandig over hun bezit te beschikken.

Het onderwerp en de methode van het burgerlijk recht geven aanwat deze tak van wetenschap beheert en hoe het dit doet. En het regelt in feite die relaties, waarvan het object en de inhoud waarden en goederen zijn die een monetair equivalent hebben (dat wil zeggen eigendom).

Het onderwerp en de methode van het burgerlijk recht als tak van wetenschap bestrijken dus de belangrijkste sfeer van het maatschappelijk leven (economisch) en belangrijke activiteitengebieden van zijn leden.

Het burgerlijk recht beheerst de hoofdsoorteigendom, de inhoud ervan, de procedure voor de implementatie ervan en de basis hiervoor, evenals de relaties van burgerlijke omzet en andere relaties met betrekking tot eigendom op alle gebieden van de samenleving. Bovendien wordt de regulering van deze relaties uitgevoerd, afhankelijk van het recht van de subjecten om zelfstandig over hun eigendommen te beschikken, over de autonomie van hun wil en gelijkheid. Een dergelijk beheer valt volledig samen met de regels van de ontwikkelde markteconomie en het democratisch systeem.

Tegelijkertijd betreft het burgerlijk rechtvragen van niet-persoonlijke persoonlijke relaties, en ze zijn niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan eigendomsrelaties. Het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie verwijst naar hun relaties op het gebied van wetenschappelijke ontdekkingen en auteurschap, en anderen, ook gebouwd op basis van autonomie van wil, gelijkheid en vrijheid om over bezit te beschikken, dat wil zeggen alles wat overeenkomt met de methode van het burgerlijk recht.

Een van de belangrijkste sferen die reguleertburgerlijk recht, is de activiteit van een ondernemer. In de code wordt dit gedefinieerd als een die op eigen risico en op eigen risico is vastgelegd en gericht is op het verkrijgen van de verkoop van goederen, de uitvoering van een bepaald type werk of het gebruik van eigendom van stabiele winst door personen die als ondernemers zijn geregistreerd in overeenstemming met de bij wet vastgestelde procedure.

Het onderwerp en de methode van het burgerlijk recht ookomvat tot op zekere hoogte en de relatie, bekend als organisatorisch. En het is in de mate dat ze nodig zijn om relaties van zowel onroerend goed als niet-eigendom persoonlijk tot stand te brengen en te beheren. Met inbegrip van op het gebied van ondernemers. Hun belang komt tot uiting als het gaat om het sluiten van contracten, registratie van nalatenschappen of volmachten.

Sommige bronnen verwijzen naar het onderwerpburgerlijk recht en zakelijke relaties (dat wil zeggen, die gevormd worden binnen een bedrijf of een onderneming). Maar toch geven de bestaande tekens aan dat relaties binnen bedrijven niet kunnen worden bestudeerd en gereguleerd door de principes van het burgerlijk recht. Omdat hun basis moreel en officieel is, is het logisch om ze op te nemen in het ondernemingsrecht en niet in het burgerlijk recht.

  • evaluatie: