ZOEKEN

Systeem van grondwettelijk recht van de Russische Federatie

Het systeem van grondwettelijk recht van de Russische Federatie is voldoendecomplex, gestructureerd, dynamisch complex. Het heeft zijn eigen wetten, kenmerken van functioneren en constructie. In zijn meest algemene vorm wordt het systeem van constitutioneel recht van Rusland gezien als een specifieke entiteit die uit drie elementen bestaat. Deze componenten zijn onafhankelijk, maar staan ​​in nauw contact met elkaar. Het systeem van constitutioneel recht omvat dus principes, normen en instellingen.

Onder de principes van het begrijpen van de fundamentele basis. Deze stichtingen zijn goedgekeurd in de grondwet van het land. Hoofdstuk 1 geeft de principes weer die de essentie van de staat bepalen, de positie van het individu daarin, handelt in overeenstemming waarmee economische relaties worden uitgevoerd. Bovendien is in dit deel de procedure voor het gebruik van menselijke hulpbronnen vastgelegd, de basis gelegd voor de politieke structuur in de samenleving.

Basisprincipes, die het systeem van constitutionele bevatrechten - dit is het primaire regelgevingskader voor het consolideren van de resterende bepalingen in de basiswet, de volledige structuur van de bestaande wetgeving van het land, evenals andere normatieve wetten van de staat. Andere bepalingen zijn gericht op verdere ontwikkeling, evenals de specificatie van de basis. Dus in hen is de competentie van de lichamen van de staatsmacht, de volgorde waarin het noodzakelijk is om de acceptatie van imperiale individuele en algemene normatieve handelingen uit te voeren, vastgelegd. Daarnaast worden de plichten en rechten van burgers en andere entiteiten vastgelegd en worden wettelijke en andere garanties bepaald op basis waarvan de beginselen waarop het systeem van grondwettelijk recht is gebaseerd worden geïmplementeerd.

Tegelijkertijd is geen van de bestaandebestaande normen, ongeacht waar deze zijn vastgelegd, kunnen niet in tegenspraak zijn met de primaire normatieve basis van de grondwet. Als bepalingen worden gevonden die niet stroken met de grondwettelijke normen, verliezen deze bepalingen hun kracht en worden ze als ongrondwettig erkend. Evenzo mogen ze niet in tegenspraak zijn met de beginselen van besluitvorming en actie van overheidsinstanties, burgers, ambtenaren en verenigingen.

Wanneer van toepassing zijnde wetten of andere regelgevinghandelingen bevatten niet de noodzakelijke bepalingen of zijn in strijd met de grondwet, burgers hebben het recht om hun rechten uit te oefenen in overeenstemming met de grondslagen die de constitutionele orde vormen. Deze principes omvatten op hun beurt drie groepen normen.

De eerste groep bevat acts die regulerenactiviteit van de staat, overheidsinstanties. De tweede categorie bevat bepalingen die de juridische status van het individu in de staat bepalen. De derde groep omvat de normen die de rechtskracht van de grondwet bepalen en de procedure volgens welke er wijzigingen in worden aangebracht.

In overeenstemming met de basisvormingconstitutionele systeem, de vorm van de Russische Federatie als een staat is vastgesteld, de bron van de staatsmacht, methoden voor het realiseren van democratie, de ruimtelijke grenzen van de werking van de soevereiniteit van het land worden bepaald. Daarnaast zijn de principes geformuleerd, volgens welke de federale structuur wordt bepaald, de autoriteiten verdeeld zijn in gerechtelijke, uitvoerende en wetgevende, en bepaalde instanties die de macht van de overheid implementeren zijn gevestigd. Op basis van artikel 7 verkrijgt het sociale beleid in de staat de status van een constitutioneel kader dat de vrije ontwikkeling en het waardige leven van elke burger garandeert, ongeacht het type van zijn activiteit.

Tegelijkertijd heeft de staat niet onverdeelddominantie in de politieke structuur van de samenleving. In overeenstemming met de grondbeginselen die het constitutionele rechtssysteem van het land bevat, wordt de politieke en ideologische diversiteit, inclusief het meerpartijenstelsel, geconsolideerd.

  • evaluatie: