ZOEKEN

De juridische samenstelling van het strafbare feit

De begrippen "wettig gedrag" en "belediging" in welke maatschappij dan ook worden beschouwd als antipoden. Bovendien heeft de tweede term verschillende definities. Elk van hen geeft echter de juridische samenstelling van de handeling weer.

Over het algemeen wordt de opgegeven handeling gepresenteerd alssociaal gevaarlijk, schadelijk voor de samenleving en in strijd met de wetgeving. In dit geval voorziet de juridische structuur van het strafbare feit in een bepaalde verantwoordelijkheid in verband met de daaruit voortvloeiende consequenties.

In de regel treden gevaarlijke gevolgen op na het plegen van een illegale daad. In sommige gevallen kunnen ze echter het resultaat zijn van een wettige handeling.

Opgemerkt moet worden dat de illegale handelingvoortdurend gecontroleerd door de geest en de wil van de mens. De daad wordt uitgedrukt in nietsdoen of in actie. Als tekenen van een overtreding is het onmogelijk om karaktereigenschappen, persoonlijke kwaliteiten of de manier van denken van een persoon te beschouwen.

De rechter heeft niet het recht om de manier van denken te straffen. Hij heeft echter het recht om te veroordelen voor onwettige acties die op de een of andere manier aan dergelijke acties te wijten zijn.

De juridische structuur van het misdrijf omvat onrechtmatigheid. Dit betekent dat de handeling illegaal wordt wanneer de wet wordt overtreden.

Die acties die worden gekenmerktgeringe mate van gevaar voor de samenleving, genaamd misdemeanors. Deze categorie is onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Er worden bijvoorbeeld disciplinaire, administratieve, financiële, civiele, materiële en andere misstanden onderscheiden. Elk van hen wordt gekenmerkt door de ene of de andere juridische samenstelling van het misdrijf.

Als een specifieke uitdrukking van illegaliteitHandelingen kunnen handelen of inbreuk maken op het verbod, dat uitdrukkelijk door de wet is vastgelegd, of niet-nakoming van bepaalde verplichtingen die wettelijk aan het onderwerp zijn opgelegd of die zijn vastgelegd in een specifiek contract.

Naar het belangrijkste onderdeel van illegale actieinclusief de aanwezigheid van schuld. Tegelijkertijd voorziet de juridische structuur van het misdrijf in opzet of nalatigheid. Schuld is een weerspiegeling van de mentale toestand van de burger, zijn houding ten opzichte van actie of niet-handelen, in strijd met de wet, en de consequenties die zijn ontstaan ​​als gevolg van zijn opdracht. Schuld betekent eigenlijk iemands bewustzijn van de onontvankelijkheid (onrechtmatigheid) van zijn acties, evenals de gevolgen die zich voordoen. Dat is de reden waarom een ​​handeling begaan door een minderjarige burger en een persoon die door een rechtbank als krankzinnig wordt erkend, niet als een overtreding wordt beschouwd, zelfs als er een juridische samenstelling van het strafbare feit is, aangezien dergelijke mensen niet in staat zijn om de ontoelaatbaarheid van hun daden te erkennen.

Val niet in de categorie van illegale acties enacties die een burger uitvoert in verband met zijn professionele of officiële taken. Deze categorie moet met name de acties van brandweerlieden omvatten, die tijdens het blussen van schade aan eigendommen.

Wijnen kunnen in twee vormen worden gepresenteerd: in de vorm van nonchalance en intentie. Dit laatste bepaalt dat een burger die onwettige acties heeft gepleegd, zich bewust was van de gevaarlijke gevolgen van zijn niet-handelen of handelen, hen voorzag en hun belediging wenste (of toeliet).

Om schuld in de daad te identificeren, moet eerst worden nagegaan of de intentie van de persoon was. Dat wil zeggen, of hij het optreden van gevaarlijke gevolgen wilde of niet.

Nalatigheid kan zich in twee vormen manifesteren: in de vorm van arrogantie en nalatigheid. Levigheid (arrogantie) bepaalt dat een burger, die de gevaarlijke gevolgen van zijn actie voorziet, verwacht ze te vermijden.

Onzorgvuldigheid is vooral een aanwijzing voor een minachtende en onverantwoordelijke houding tegenover de belangen van een ander persoon en de samenleving.

  • evaluatie: