ZOEKEN

Europese Commissie: concept, betekenis en voorgeschiedenis van optreden

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de wereld enom politieke processen te begrijpen, zou men de structuur van de bestaande autoriteiten van ver weg en ver in het buitenland moeten begrijpen. Een van de meest grootschalige associaties is de Europese Unie, waarvan de kenmerken in de eerste plaats kunnen worden opgelost.

Europese Commissie

Wat is de Europese Commissie?

Elke staat of vereniging van statenmoet worden beheerd. De activiteiten binnen de Europese Unie worden gemonitord door een commissie die niet alleen het hoogste uitvoerende orgaan is, maar ook het recht op wetgevend initiatief bezit. Het doel van het bestaan ​​van deze autoriteit is toezicht te houden op de naleving van verdragen en rechtshandelingen, de besluiten van het Europees Parlement ten uitvoer te leggen en nieuwe rekeningen te ontwikkelen.

Werkprincipes

De Commissie van de Europese Unie bestaat uit twintigacht leden die ook commissaris worden genoemd. Elk van hen vertegenwoordigt een afzonderlijke lidstaat van de vereniging, waarin hij werd gekozen in de nationale regering.

Economische Commissie voor Europa
Echter, voor de duur van het werkvijf jaar worden de leden volledig onafhankelijk van het land en handelen zij uitsluitend in het belang van de Europese Unie. Er is controle over de keuze van commissarissen. Het wordt uitgevoerd door het Europees Parlement, dat elke voorgestelde kandidaat die door de Raad van ministers is benoemd, goedkeurt. Leden van de commissie zijn verantwoordelijk voor verschillende activiteiten van de vereniging, bijvoorbeeld de betrekkingen met derde landen die verband houden met het probleem. Elk van hen is het hoofd van een bepaalde eenheid genaamd de algemene directie.

Activiteiten van de Europese Commissie

Het werk van deze autoriteit iseen integraal onderdeel van het werk van de EU. De wetten die de Europese Commissie opstelt, worden herzien door de Raad, die het proces verder controleert. Daarnaast houdt het orgaan toezicht op de uitvoering van verschillende rechtshandelingen en kan het in geval van overtredingen verschillende sancties opleggen. Soms is het resultaat een beroep bij het Europese Hof. Onafhankelijke beslissingen De Europese Commissie kan zich bezighouden met landbouw, vervoer, het werk op de binnenlandse markt, concurrentie en bescherming de omgeving. Ze beheert ook fondsenbegrotingscontrole en de oprichting van een netwerk van vertegenwoordigingen buiten de EU om diplomatieke functies uit te oefenen. Voor werk organiseert de commissie wekelijkse vergaderingen op het hoofdkantoor in Brussel. De talen van haar werk zijn officieel Engels, Frans en Duits.

Europese Commissie, VN

De opkomst van de organisatie

De Europese Commissie, de VN of de NAVO verschijnen ininternationaal nieuws dagelijks. Vrij recent echter bestonden veel van deze organisaties niet. Zo was de eerste versie van het hoogste bestuursorgaan in Europa de commissie die in 1951 werd opgericht. Haar leden vertegenwoordigden de landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Jean Monnet was de voorzitter van de instelling. Officieel begon de commissie met werken op 10 augustus 1952. Toen was het hoofdkantoor gevestigd in Luxemburg. In 1958 ontstonden er als gevolg van de Rome-akkoorden nieuwe gemeenschappen. De Europese Economische Commissie van de nieuwe versie controleerde de graanprijzen en nam deel aan de onderhandelingen over tarieven en handel. Met elke nieuwe fase in de geschiedenis van de ontwikkeling van de EU, veranderden de werkingsprincipes van de hogere instanties ook en werd het beleid en de structuur van organisaties vaak bepaald door het hoofd van de regering.

Bijdrage van Jose Barroso

Commissie van de Europese Unie

De Europese Commissie maakt deel uit van het bestuurDe EU vanaf het allereerste begin van haar bestaan, maar het moderne formaat ervan verscheen slechts enkele jaren geleden. In 2004 werd Jose Manuel Barroso voorzitter, wiens werk cruciaal was voor de ontwikkeling van het lichaam. Hij kreeg te maken met bepaalde problemen bij het vormen van de samenstelling van nieuwe leden als gevolg van protesten van de oppositie. Als gevolg hiervan was de Europese Commissie beperkt in termen van het aantal commissarissen - voorheen konden grote landen meerdere vertegenwoordigers tegelijk sturen, en veranderingen brachten de gelijkheid tussen alle landen van de unie tot stand. Krachtens het Verdrag van Lissabon, ontwikkeld onder de controle van Barroso, werd het aantal leden vastgesteld op een constant aantal van zesentwintig vertegenwoordigers: één van elke staat plus één vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van een macht die geen zetel kreeg. Vervolgens veranderde de omvang van de EU, wat resulteerde in wijzigingen in het huidige aantal van achtentwintig mensen.

Waar zijn de bijeenkomsten?

De Europese Commissie maakt er deel van uit

De Europese Commissie werkt in een gebouwgelegen in het hart van Brussel. Het werd speciaal ontworpen voor de organisatie en gebouwd op grond die vroeger eigendom was van nonnen die in het klooster van Berlemon woonden. De auteur van het project was De Veste, die werd geholpen door architecten zoals Jean Gilson en Andre Polak. Qua constructie is het verkeerde kruis gebruikt, waardoor het gebouw een van de origineelste is voor zijn tijd. Om "Berlemon" gebruikte materialen te maken die asbest bevatten. Later identificeerden wetenschappers de kankerverwekkende eigenschappen van dergelijke verbindingen en verliet de Europese Commissie tijdelijk het hoofdkwartier. Van 1991 tot 2004 werden asbesthoudende stoffen gereconstrueerd en verwijderd, waarna het gebouw breder en dieper werd. In oktober 2004 begon het personeel opnieuw te werken bij Berlemon. Een andere opmerkelijke gebeurtenis was de brand van 2009, die plaatsvond als gevolg van problemen in het elektrische systeem, maar waarvoor geen lange evacuatie of beëindiging van het werk in het gebouw nodig was.

  • evaluatie: